Landsbyrådet

Landsbyrådets formål

Formålet med Landsbyrådet i Rebild Kommune er primært at virke som koordinerings,- og kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle formelt deltagende landsbysamfund repræsenteret ved borger-/ beboerforeninger eller lignende.

Endvidere at koordinere og formidle fælles synspunkter samt medvirke til at fremme lokale interesser i forhold til Rebild Kommunes overordnede strategi og derigennem medvirke til at øge, fremme og understøtte nærdemokrati og lokalsamfundenes indflydelse.

Derudover er det formålet at medvirke til koordinering af indsatsområder i lokalområderne i Rebild Kommune, herunder medvirke til udarbejdelse og implementering af en økonomisk fordelingspolitik.

Endelig at fungere som høringsorgan på vegne af alle repræsenterede landsbysamfund.

Landsbyrådets sammensætning

Landsbyrådet består af 1 repræsentant fra hvert Landsbysamfund repræsenteret ved borger-/beboerforening e.l.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabet

Årsmødet

Årsmødet er Landsbyrådets øverste myndighed i alle dets anliggender.

Kontakt til landsbyrådet

Du kan kontakte landsbyrådet enten via et bestyrelsesmedlem eller via Center Kultur og Fritid

Landsbyrådet

c/o Center Kultur og Fritid 

Rebild Kommune

Hobrovej 110

9530 Støvring 

Direkte tlf.: 99 88 77 14 

e-mail: sato@rebild.dk