Landsbyrådets vedtægter

Landsbyrådets gældende vedtægter blev vedtaget på Årsmødet d. 29. april 2019. Da der ikke var tilstrækkeligt stemmeberettigede til stede, blev de endeligt vedtaget på det ekstraordinære årsmøde d. 27. maj 2019. Kultur og Fritidsudvalget godkendte vedtægterne på møde d. 25. september 2019. Du kan se vedtægterne herunder samt finde dem i en printvenlig udgave her

VEDTÆGTER

Indhold:

§ 1. Navn og hjemsted

§ 2. Formål

§ 3. Medlemmer

§ 4. Årsmøde

§ 5. Bestyrelsen

§ 6. Bestyrelsens opgaver

§ 7. Økonomi

§ 8. Redegørelse

§ 9. Vedtægtsændringer

§ 10. Landsbyrådets ophør/nedlæggelse

 

§ 1 Navn og hjemsted

Rådets navn er "Landsbyrådet i Rebild Kommune". Dets hjemsted er Rebild Kommune. Landsbyrådets adresse er: Landsbyrådet, c/o Center Kultur og Fritid, Hobrovej 110, 9530 Støvring

 

§ 2 Formål

1. Formålet med Landsbyrådet er primært at virke som koordinerings,- og kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle formelt deltagende landsbysamfund repræsenteret ved borger-/beboerforeninger.

2. Endvidere at koordinere og formidle fælles synspunkter samt medvirke til at fremme lokale interesser i forhold til Rebild Kommunes overordnede strategi og derigennem medvirke til at øge, fremme og understøtte nærdemokrati og lokalsamfundenes indflydelse.

3. Endvidere er det formålet at medvirke til koordinering af indsatsområder i lokalområderne i Rebild Kommune, herunder medvirke til udarbejdelse og implementering af en økonomisk fordelingspolitik.

4. Endelig at fungere som høringsorgan på vegne af alle repræsenterede landsbysamfund.

 

§ 3 Medlemmer

1. Landsbyrådet i Rebild Kommune består af en person fra alle borger-/beboerforeninger i Rebild Kommunes landsbyer, som kan tilslutte sig Landsbyrådets vedtægter. Dette indebærer, at den enkelte borger- /beboerforening er etableret/stiftet og virker efter sædvanlige foreningsretlige principper. Medlemmerne udpeges af de tilsluttede borger- /beboerforeningers bestyrelser for en periode på 1 år. Når et medlem vælges til bestyrelsen er vedkommende medlem af Landsbyrådet i 2 år. De repræsenterede borger-/beboerforeninger kan udpege en ny repræsentant hvis deres medlem af repræsentantskabet trækker sig i løbet af perioden. Medlemmets kontaktinformationer indberettes hvert år i januar. De tilsluttede borger-/beboerforeninger kan udpege et nyt medlem, hvis deres medlem af Landsbyrådet trækker sig i løbet af perioden. Der ydes ikke honorar eller diæter i forbindelse med arbejdet i Landsbyrådet.

2. Nye medlemskaber/indmeldelser godkendes af Landsbyrådets bestyrelse, der efterfølgende orienterer kommunen. Nye medlemmer er berettiget til det faste tilskud i det førstkommende kalenderår efter indmeldelse.

3. Evt. udmeldelse skal meddeles Landsbyrådets bestyrelse i brev underskrevet af den samlede bestyrelse i den pågældende borger- /beboerforening.

4. Følgende byer kan p. g. a. størrelse, status m. v. ikke være repræsenteret i eller modtage støtte fra Landsbyrådet: Støvring, Øster Hornum, Suldrup, Sørup, Skørping, Rebild, Terndrup, Bælum, Blenstrup, Nørager, Haverslev, Rørbæk og Ravnkilde.

 

§ 4 Årsmødet

1. Årsmødet er Landsbyrådets øverste myndighed i alle dets anliggender Se i øvrigt §3 stk. 1

2. Hvert medlem har 1 stemme og alle spørgsmål, der måtte kræve afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

3. Fra de tilsluttede borger-/beboerforeninger kan bestyrelsesmedlemmerne deltage i årsmødet, uden stemmeret. Det ordinære årsmøde afholdes i 2. kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og med dagsorden for mødet som minimum skal indeholde:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formanden informerer om bestyrelsens arbejde i det forløbne år
  3. Økonomi
  4. Indkomne forslag (senest 14 dage før)
  5. Valg (af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter)
  6. Evt.

4. På det ordinære årsmøde foretages valg til bestyrelsen, således at der i ulige år afgår 3 medlemmer og i lige år 4.

5. Suppleanter er på valg hvert år. Der vælges minimum 3.

6. Genvalg kan finde sted.

7. Herudover drøftes emner af fælles interesse, evt. i kombination med et aktuelt foredrag.

8. Det primære formål med årsmødet er dog, at alle landsbysamfundene indgående drøfter alle aktuelle forhold, der vedrører lokalsamfundene og nærdemokratiet, herunder fremtidig fordelingspolitik af økonomiske midler, strategier, m.v.

9. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde, når den finder det nødvendigt.

10. Ligeledes påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinært årsmøde, når mindst 10 medlemmer fremsender motiveret ønske herom.

11. Ekstraordinære årsmøder indkaldes med mindst 3 ugers varsel og med dagsorden for mødet.

 

§ 5 Bestyrelsen

1. Landsbyrådets bestyrelse består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, næstformand senest 2 uger efter valget.

2. Formanden er kontaktperson ift. kommunen, pressen m. v.

3. Rebild Kommune varetager sekretærfunktionerne i forbindelse med Landsbyrådets arbejde efter aftale mellem Landsbyrådet og forvaltningen.

4. Genvalg kan finde sted.

5. Der ydes ikke honorar eller diæter kun kørselsgodtgørelse i forbindelse med arbejdet i Landsbyrådets bestyrelse.

 

§ 6 Bestyrelsens opgaver

1. Koordinering og formidling af fælles synspunkter, fremme af fælles lokale interesser og understøttelse af lokalsamfundenes indflydelse på kommunens samlede strategi.

2. Landsbyrådets bestyrelse tager initiativ til at koordinere indsatsområder, samt medvirker til udarbejdelse og implementering af kriterier for en økonomisk fordelingspolitik.

3. Landsbyrådets bestyrelse fungerer som høringsorgan på vegne af alle repræsenterede Landsbysamfund v/borger-/beboerforeningerne.

4. Landsbyrådets bestyrelse udpeger repræsentanter til landdistriktsudvalg og øvrige udvalg.

5. Landsbyrådets bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden

 

§ 7 Økonomi

1. Rebild Kommune bevilger hvert år et beløb til Landsbyrådet.

2. Beløbet fordeles efter nøgle defineret af bestyrelsen således, at en mindre del forlods fordeles til alle tilsluttede borger- /beboerforeningerne, mens det resterende fordeles som støtte til projekter efter ansøgning.

3. Ansøgningerne behandles hvert år inden udgangen af april.

4. Støtte bevilges således at alle Landsbysamfund i Rebild Kommune forsøges tilgodeset ligeligt over en årrække.

5. Endvidere kan bestyrelsen, efter egen vurdering, hvert år afsætte et beløb til egne aktiviteter, som kurser, konferencer, seminarer o. l.

6. Evt. ikke forbrugte midler, max. 10% af det bevilgede beløb, overføres til næste år.

 

§ 8 Redegørelse

1. Landsbyrådets bestyrelse udarbejder senest ved regnskabsårets afslutning en skriftlig redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget, hvor der redegøres for hvilke projekter og initiativer, der har modtaget støtte i årets løb.

2. Landsbyrådets bestyrelse udarbejder, senest ved regnskabsårets afslutning specificeret regnskab over beløb, der er afsat til bestyrelsens egne aktiviteter så som kurser, konferencer, seminarer og lignende til Kultur- og Fritidsudvalget,

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Forslag til ændring af Landbyrådets vedtægter, behandles på et årsmøde og kan kun vedtages såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 

§ 10 Landsbyrådets ophør/nedlæggelse

1. Nedlæggelse af Landbyrådet kan kun vedtages på et specielt indkaldt årsmøde, som indvarsles efter gældende regler og vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

2. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder Landsbyrådets bestyrelse til et nyt årsmøde til afholdelse tidligst 1 måned og senet 2 måneder senere, hvor ophør/nedlæggelse kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

3. Efter beslutning om nedlæggelse gøres regnskabet op og evt. uforbrugte midler doneres til landsbyformål i Rebild Kommune efter indstilling vedtaget på årsmødet, hvor nedlæggelse er vedtaget, og endelig godkendelse af byrådet.

 

Disse vedtægter er godkendt af Landsbyrådet på ordinært årsmøde d. 29. april 2019 og igen på ekstraordinært årsmøde d. 27. maj 2019. Kultur- og Fritidsudvalget har endeligt godkendt vedtægterne på møde d. 25. september 2019.